Про Регіональну програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

 

Відповідно до статей 4, 15 і 28 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”, з метою соціальної підтримки громадян у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні:

 

1. ЗатвердитиРегіональну програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки, що додається.

2. Виконавчим органам місцевих рад (ТГ):

2.1. Розробити із залученням громадських організацій та затвердити в установленому порядку місцеві програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, вшанування пам’яті загиблих.

2.2. Утворити центри підтримки ветеранів (ветеранські простори) для надання допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей загиблих (зниклих безвісти, померлих, полонених)Захисників і Захисниць України,надання їм консультативнихпослуг за принципом „єдиного вікна”, а також соціальних тапсихологічних послуг.

3. Виконавцям щороку до 15 лютого про виконання заходів Програми інформувати департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації.

4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації до 1 березня щороку подавати узагальнену інформацію облдержадміністрації − обласній військовій адміністрації та обласній раді.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації – начальника військової адміністрації          Добромільського П. П.

 

Голова обласної державної  адміністрації – начальник обласної військової адміністрації                       

 

 

                                          Віктор МИКИТА

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника військової адміністрації

11.05.2023450

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

соціальної підтримки ветеранів війни,

військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

І. Загальні положення

 

Уперіод запровадження воєнного стану в Україніодним із найбільш актуальних завдань є комплексна підтримка у економічному та соціальному аспекті суспільного життя військовослужбовців, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України.

Регіональну програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки(далі – Програма) розроблено відповідно до законів України „Про правовий режим воєнного стану”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій” та щодо соціальної підтримки, адаптаціївійськовослужбовців на період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, вшанування пам’яті загиблих.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

 

У зв’язку із широкомасштабною військовою агресією російської федерації проти Україниодним із першочергових завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є комплексна підтримкавійськовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, насамперед у частині медичного обслуговування, поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем, вшанування пам’яті загиблих героїв.

Програма на сьогодні є надзвичайно актуальною та потребує залучення фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів.

 

III. Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем у сфері соціального захистувійськовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із громадськими об’єднаннями, іншими юридичними особами у сфері підтримки зазначених категорій осіб, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих.

 

IV.Завдання і заходи Програми та результативні показники

 

Виконання заходів Програми передбачає здійснення ряду заходів, спрямованих на реалізацію державної соціальної політики в області, охоплення максимальної кількості учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил шляхом соціальної адаптації, психологічної підтримки та забезпечення матеріальної підтримки таких осіб, додержання державних соціальних гарантій та впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки, збільшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадського суспільства, спільної координації наявних ресурсів.

Перелік напрямів діяльності і заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Виконання Програми сприятиме:

посиленню соціального захисту військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні та членів їх сімей, ветеранів війни,сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України;

підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців та їх сімей, патріотичного виховання молодого покоління.

 

V.Шляхи реалізації Програми, обсяги та джерела фінансування;

строки виконання Програми

 

Матеріальна допомога надається на підставі заяв військовослужбовців (або членів їх сімей), ветеранів війни, сімей загиблих військовослужбовців,поданих через облдержадміністрацію – обласну військову адміністрацію, обласну раду.

Матеріальна допомога надається згідно з Порядкомнадання матеріальної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям та членам їх сімей, відшкодуваннявитрат за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України(далі – Порядок), який наведено у додатку 3 до Програми.

Анкету ветерана війни,члена сімї загиблого (померлого, полоненого, зниклого безвісти) ветерана війни, Захисника і Захисниці України наведено у додатку 4 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів, передбачених для її реалізації в обласному бюджеті на відповідний бюджетний період. Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить56616,5тис. гривень, у тому числі: у 2023 році – 27327,0тис. гривень, у 2024 році – 29 289,5тис. гривень (додаток 5 до Програми).

 

VІ. Координація і контроль за реалізацією заходів Програми

 

Координація і контроль за виконанням заходів Програми покладаються на департаменти облдержадміністрації – обласної військової адміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я;освіти і науки, молоді та спорту; культури;стратегічних комунікацій, національностей та релігій, Закарпатський обласний центр соціальних служб.

Відповідальність за виконання заходів Програми несуть виконавці, які щороку до 15 лютого подають інформацію департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністраціїпро виконання заходів Програми.

Відповідальним за подання узагальненої інформації про виконання заходів Програми визначено департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, якийдо 1 березня щороку подає інформацію облдержадміністрації − обласній військовій адміністрації, обласній радіпро стан її реалізації.

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Регіональної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми

Закарпатська обласна державна адміністрація –обласна військова адміністрація

2. Розробник Програми

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації

3. Відповідальний викона-вець

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації

4. Виконавці Програми

Департаменти облдержадміністрації – обласної військової адміністрації: соціального захисту населення; освіти і науки, молоді та спорту; охорони здоров’я; культури;стратегічних комунікацій, національностей та релігій,обласні заклади, які підпорядковуються відповідним департаментам облдерж-адміністрації – обласної військової адміністрації,Закарпатський обласний центр соціальних служб,Комунальна установа „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради

5. Термін реалізації Програми

2023 – 2024 роки

6. Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет

7. Загальний обсяг фінан-сових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:

56616,5 тис. гривень

 

коштів обласного бюджету

56616,5 тис. гривень

 

 

 

 

Директор департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації

 

 

Віктор МАЦОЛА

 

Додаток 2

до Програми

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Регіональної програми соціальної підтримки ветеранів війни,

військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

№ з/п

Найменування напрямів діяльності та заходів

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці заходів

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис.гривень

Очікуваний результат

 

2023 рік

2024 рік

 

Відновлення здоров’я

1.

Забезпеченнябезоплатного зубопротезування (у тому числі лікування) ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий періодта інших військовослужбовців (за винятком протезування з дорогоцінних металів)

2023 –2024

роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації – обласної військової адміністрації,

КНП „Закарпатська обласна клінічна стоматологічна поліклініка”, виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Обласний та інші місцеві бюджети

Відповідно до місцевих програм підтримки закладів охорони здоров’я

Забезпечення безоплатного зубопротезуваннявказаних категорій громадян

2.

Відшкодування витрат за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранам війни,членам сімей загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

2023 –2024

роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації,комунальна установа „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради

Обласний бюджет, інші джерела,

не заборонені законодавством

5000,0

5000,0

Відшкодування вартості 300путівок на санаторно-курортне лікування вказа-них категорій громадян один раз на два роки

3.

Створення при лікувальних закладах, у яких проходять лікування військовослужбовці, пунктів надання психологічної допомоги учасникам бойових дій в Україні

2023 –2024

роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації – обласної військової адміністрації,виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Обласний та інші місцеві бюджети

У межах асигнувань на утримання закладів охорони здоров’я

Психологічна реабілітація

4.

Проведення реабілітаційних заходів для військовослужбовців, учасників бойових дій в Україні, які їх потребують

 

З 1 липня 2023 року

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

Обласний бюджет

У межах асигнувань на утримання обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

Комплексна реабілітація

Освіта

5.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах загальної та дошкільної освіти та звільнення від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, з числа учасників бойових дій на період запровадження воєнного стану в Україні, та сімей загиблих (зниклих безвісти,полонених)військовослужбовців – учасників бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні

2023 –2024

роки

Виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Бюджети сіл, селищ, міст територіальних громад області

У межах асигнувань на утримання закладів освіти

Забезпечення безкош-товного гарячого харчу-вання

6.

Надання пільг з оплати за навчання здобувачам освіти, які навчаються у державних (комунальних) вищих та фахових передвищих закладах освіти області на контрактній основіз числа учасників бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, та сімей загиблих (зниклих безвісти, полонених) військовослужбовців – учасників бойових дій уперіод запровадження воєнного стану в Україні

2023 –2024

роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдерж-адміністрації– обласної військової адміністрації

Обласний бюджет

Відповідно до Програми розвитку освіти Закарпаття на 2023 – 2027 роки

Виплата пільг з оплати за навчання у розмірі 100 або 50 відсотків вартості навчання за навчальний рік окремим категоріям здо-бувачів освіти, батьки яких загинули під час АТО/ООС, військової агресії росій-ської федерації проти України тощо)*

*Пільги надаються здобу-вачам вищої та фахової передвищої освіти на навчальний рік

Культурно-мистецькі заходи

7.

Культурно-мистецькі акції дляветеранів війни,членів сімей загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

2023 –2024

роки

Департамент культури облдержадміністрації – обласної військової адміністрації

Обласний бюджет

Відповідно до Програми розвитку культуриЗакарпатської області на 2021 –

2023 роки

Проведення культурно-мистецьких акцій для військовослужбовців та членів їх сімей

Соціальна підтримка

8.

Утворення робочих груп для вирішення проблемних питаньветеранів війни,членів сімей загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та інших військовослужбовців, які проживають на території громади (із залученням представників громадських об’єднань, волонтерів, благодійних організацій, спеціаліста територіальної громади з мобілізаційної роботи тощо)

2023 рік

Виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Організація забезпечення належного соціального захисту, медичного, куль-турного, освітнього обслуговування військо-вослужбовців і членів сімей загиблих учасників бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, учасників АТО/ООС, поранених учасників бойових дій

9.

Відвідання фахівцями із соціальної роботи спільно із членами робочої групи кожноїсім’їветеранів війни,загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, які проживають на території громади,  проведення детального анкетування згідно з додатком 4 до Програми та визначення їх потреб

2023 –2024

роки

Виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Організація належного соціального захисту, медичного, культурного, освітнього обслуговування військовослужбовців і членів сімей загиблих учасників бойових дій у період запровадження воєнного стану в Україні, учасників АТО/ООС, поранених учасників бойових дій

10.

Взяття шефства над кожною сім’єю загиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, які проживають на території громади (за участі депутатів усіх рівнів, благодійників, меценатів)

2023 –2024

роки

Виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Організація забезпечення належного соціального захисту сімей загиблих учасників бойових дій в Україні

11.

Запровадження роботи телефонної „гарячої лінії”

2023 –2024

роки

Департаменти облдержадміністрації – обласної військової адміністрації: соціального захисту населення; охорони здоровʼя;освіти і науки, молоді та спорту, виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Забезпечення належного інформування учасників бойових дій, їх сімей та сімей загиблих учасників бойових дій щодо соціального забезпечення надання медичних та освітніх послуг

12.

Утворення центрів підтримки ветеранів (ветеранські простори) для надання допомоги військовослужбовцям, сім’ямзагиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, які проживають на території громади, надання їм консультативних послуг за принципом „єдиного вікна”, а також соціальних, психологічних та юридичних послуг

2023 –2024

роки

Виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Бюджети сіл, селищ, міст територіальних громад області,

інші джерела,

не заборонені законодавством

У межах асигнувань на утримання відповідних закладів

Забезпечення належного інформування учасників бойових дій, їх сімей та сімей загиблих учасників бойових дій щодо соціального забезпечення надання медичних та освітніх послуг

13.

Забезпечення виготовлення інформаційної продукції щодо соціальної підтримки учасників бойових дій, сім’ямзагиблих (померлих, полонених, зниклих безвісти) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

 

2023 –2024

роки

Департамент соціального захисту населення облдерж-адміністрації– обласної військової адміністрації, Закарпатський обласний центр соціальних служб,виконавчі органи

місцевих рад (ТГ)

Обласний бюджет

У межах асигнувань на утримання Закарпатського обласного центру соціальних служб

Забезпечення належного інформування учасників бойових дій, їх сімей та сімей загиблих учасників бойових дій щодо соціального забезпечення надання медичних та освітніх послуг

14.

Забезпечення навчання соціальних фахівців територіальних громад основам роботи з сім’ями загиблих ветеранів війни, учасників бойових дій в Україні (за окремим планом)

2023 –2024

роки

Закарпатський обласний центр соціальних служб

Обласний бюджет

У межах асигнувань на утримання Закарпатського обласного центру соціальних служб

Забезпечення навчання соціальних фахівців

15.

Надання матеріальної допомоги:

учасникам бойових дій та військовослужбовцям у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному з членів їх сімей (одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно);

пораненим, травмованим,та тим, що отримали контузію чи каліцтво,учасникам анти-терористичної операції та операції Об’єднаних сил чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам,які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій,військовослужбовцям (які отримали  поранення, травму, контузію чи каліцтво у період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні(або одному з членів їх сімей), а також захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків  військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках);

одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території;

сім’ям (у тому числі опікунам) загиблих (померлих) мешканців Закарпатської області – учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України„Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні;

батькам (законним представникам) на дітей до 18 років, дітям віком від 18 до 23років, якінавчаються за денною формою навчання – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, загиблих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні;

батькам (опікунам) загиблих учасників АТО/ООС, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,Захисників і Захисниць України, визначених статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні

2023 –2024

роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, комунальна установа „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради

Обласний бюджет

22037,5

24000,0

Надання щороку матері-альної допомоги 180 ветеранам війни на сході України, 50 важкопо-раненимвійськовослуж-бовцямза самостійно придбані лікарські засоби та вироби медичного призначення, щомісяця 75 батькам (законним предс-тавникам) на 150 дітей до 18 років та 14 дітям, які навчаються – до 23 років, а також 150 батькам загиблих учасників АТО/ООС, війсь-ковослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Придбання до новорічних свят подарунків дітям поранених та загиблих (зниклих безвісти) учасників АТО/ООС,учасників бойових дій, військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні

2023 –2024

роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністраці, комунальна установа „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради

Обласний бюджет

199,5

199,5

Забезпечення дітей подарунками до новорічних свят

17.

Оплата послуг поштового зв’язку під час переказу коштів, поштових відправлень, придбання конвертів та марок, інших матеріалів для забезпечення виплат матеріальних допомог і компенсацій

2023 –2024

роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, комунальна установа „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради

Обласний бюджет

90,0

90,0

Забезпечення доставки 1500 військовослужбовцям та їх сім’ям – мешканцям Закарпатської області, матеріальної допомоги та компенсацій

18.

Виявлення та взяття на облік учасників бойових дій в Україні та членів сімей загиблих учасників бойових дій в Україні, які потребують поліпшення житлових умов, але не перебувають на квартирному обліку

2023 –2024

роки

Виконавчі органи

місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Обстеження житлових умов  учасників бойових дій в Україні та членів сімей загиблих

19.

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей загиблих учасників бойових дій в Україні, поранених, які втратили працездатність та зниклих безвісти, у тому числі на базі літніх шкільних та стаціонарних таборів

2023 –2024

роки

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Обласний та інші місцеві бюджети та інші джерела,

не заборонені законодавством

Відповідно до обласної та місцевих програм оздоровлення та відпочинку дітей

Поліпшення соціального захисту дітей, оздоровлення та відпочинок не менш як 100 дітей, крім тих, хто отримав відшкодування відповідно до п. 2 цих Заходів

20.

Забезпечення консультування, інформування, допомоги у зборі та поданні документів для отримання допомоги з обласного бюджету (у тому числі через інформаційно-довідковий портал„ДопомогаЗакарпаттяˮ)

2023 –2024

роки

Виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Поліпшення соціального захисту учасників бойових дій, їх сімей та сімей загиблих учасників бойових дій

Вшанування та увічнення пам’яті про загиблих Захисників та Захисниць України

21.

Систематичне висвітлення у засобах масової інформації про стан виконання заходів Програми

2023 –2024

роки

Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігій облдержадміністрації – обласної військової адміністрації

Не потребує фінансування

Інформування населення про виконання заходів Програми

22.

Облаштування та впорядкування місць (меморіалів) для почесних поховань померлих і загиблих Захисників і Захисниць України

2023 –2024

роки

Виконавчі органи

місцевих рад (ТГ)

Бюджет Ужгородської міської територіальної громади, інших громад області

Відповідно до  програм, затверджених Ужгородською міською радою, інших громад області

Увічнення пам’яті про загиблих героїв

23.

Встановлення на території населених пунктів області пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим Захисникам і Захисницям України

2023 –2024

роки

Виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Бюджети сіл, селищ, міст територіальних громад області,

інші джерела,

 не заборонені законодавством

Відповідно до  програм, затверджених місцевими радами

Увічнення пам’яті про загиблих героїв

24.

Розгляд пропозицій громадськості щодо перейменування площ, вулиць, парків, скверів у населених пунктах області з метою увічнення пам’яті про загиблих Захисників і Захисниць України

2023 –2024

роки

Виконавчі органи

місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Увічнення пам’яті про загиблих героїв

25.

Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених Захисникам і Захисницям України

2023 –2024

роки

Департамент культури облдержадміністрації – обласної військової адміністрації,виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Бюджети сіл, селищ, міст територіальних громад області,

інші джерела,

 не заборонені законодавством

У межах асигнувань на утримання закладів культури

Підвищення рівня патріо-тизму серед населення

26.

Забезпечення безоплатного відвідування закладів культури членами сімей загиблих учасників Захисників і Захисниць України

2023 –2024

роки

Виконавчі органи

місцевих рад (ТГ)

Підвищення рівня патріо-тизму серед населення

Патріотичне виховання молодого покоління

27.

Організація зустрічей учнів, студентів із Захисниками і Захисницями України та волонтерами, які надають їм допомогу

2023 –2024

роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Виховання патріотизму у дітей та молоді

28.

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті Захисників і Захисниць України, які віддали життя за незалежність України

2023 –2024

роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ)

Не потребує фінансування

Виховання патріотизму у дітей та молоді

29.

Залучення Захисників і Захисниць України до формування національно-патріотичного виховання учнівської молоді

2023 –2024

роки

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, виконавчі органи  місцевих рад (ТГ)

Бюджети сіл, селищ, міст територіальних громад області,

інші джерела,

не заборонені законодавством

Відповідно до місцевих програм національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Забезпечення проведення заходів із залученням учасниківбойових дій та ветеранів АТО/ООС які беруть участь у суспільному житті громади

30.

Проведення тематичних заходів військово-спортивного спрямування на усіх рівнях та проведення заходів за військово-патріотичною тематикою

2023 –2024

роки

Департаментиоблдержадміністрації – обласної військової адміністрації: освіти і науки, молоді та спорту;стратегічних комунікацій, національностей та релігій, виконавчі органи

місцевих рад (ТГ)

Проведення заходів для урізноманітнення форм патріотичного виховання, сприяння формуванню громадської свідомості вихованців, відродженню історичних та культурних традицій українського народу

31.

Популяризація і підвищення престижу військової служби

2023 –2024

роки

Департаменти облдержадміністрації – обласної військової адміністрації: освіти і науки, молоді та спорту;стратегічних комунікацій, національностей та релігій

Забезпечення організації та проведення заходів для набуття дітьми та молоддю патріотичного досвіду, під-вищення престижу війсь-кової служби

32.

Розвиток напряму національного та військово-патріотичного виховання у молодіжних центрах/хабах та інших об’єктах молодіжної інфраструктури

2023 –2024

роки

Департаменти облдержадміністрації – обласної військової адміністрації: освіти і науки, молоді та спорту;стратегічних комунікацій, національностей та релігій, виконавчі органи

місцевих рад (ТГ)

Сприяння поширенню досвіду національного та військово-патріотичного виховання у молодіжній сфері

33.

Виготовлення рекламної продукції щодо проходження військової служби, інформаційних стендів, буклетів та інше, оплата послуг з розміщення рекламної продукції

2023 –2024

роки

Департамент стратегічних комунікацій, національностей та релігійоблдержадміністрації – обласної військової адміністрації

Обласний бюджет

Відповідно до Регіональноїпрограми із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики  і вивчення суспільної думки на 2022 – 2024 роки

Виховання патріотизму у дітей та молоді, престижу військової служби

 

ВСЬОГО:

 

 

27327,0

29289,5

 

 

 

 

Директор департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації

 

 

 

 

Віктор МАЦОЛА

                 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги ветеранам війни, військовослужбовцям

та членам їх сімей, відшкодуваннявитрат за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання матеріальної допомоги і  відшкодування витрат, що виплачуються з метою виконання заходівПрограми(далі – Заходів).

2. Матеріальна допомога надається:

2.1. Учасникам бойових дій та військовослужбовцям у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному з членів їх сімей (одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно).

2.2. Пораненим, травмованимта тим, що отримали контузію чи каліцтво,учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам,які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій,військовослужбовцям (які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво в період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні(або одному з членів їх сімей), а також захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках).

2.3. Одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території.

2.4. Сім’ям (у тому числі опікунам)загиблих (померлих – у разі встановлення причинного зв’язку смерті з пораненням, контузією чи каліцтвом, одержаним під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), а також внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини або виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків),проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) протягом двох років після закінчення терміну участі в АТО/ООС,військових діях, військовій службі у період запровадження воєнного стану в Україні) мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил чи осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні. За рекомендацією постійної профільної комісії відповідної сільської, селищної, міської ради у разі відсутності дружини (чоловіка), дітей чи батьків одноразова матеріальна допомога надається рідній сестрі (брату).

2.5. Батькам (законним представникам) на дітей до 18 років, дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними              23 років (далі – діти, які навчаються) загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні.

2.6. Батькам (опікунам) загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, військовослужбовців, що проходили військову службу в період запровадження воєнного стану в Україні.                    

Матеріальна допомога згідно з пунктом 2 цього Порядку призначається також особам, що мають статус внутрішньо переміщеної особи, та виплачується у період проживання в Закарпатській області.

3. Для надання матеріальної допомоги заявник із числа громадян, передбачених пунктом 2 цього Порядку (або член його сім’ї), подає особисту письмову заяву голові облдержадміністрації – начальнику обласної військової адміністрації або його заступникам, голові обласної ради або його заступникаміз наданням згоди на обробку персональних даних.

3.1. До заяви мають бути додані:

3.1.1. Для заявників із числа учасників бойових дій(або одного з членів їх сімей(одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно) у період запровадження воєнного стану в Україні (підпункт 2.1 цього Порядку):

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності);

копія документа, який посвідчує участь заявника у військових діях (або їх забезпеченні) у період запровадження воєнного стану в Україні;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.2. Для заявників із числа військовослужбовців (або одногоіз членів їх сімей (одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно) у період запровадження воєнного стану в Україні (підпункт 2.1 цього Порядку):

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія документа, який посвідчує проходження військової служби в період запровадження воєнного стану в Україні;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.3. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.2 цього Порядку:

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни (дляучасників бойовихдій у період запровадження воєнного стану в Україні – за наявності);

копія документа, який посвідчує участь заявника у бойових діях (або їх забезпеченні) у період запровадження воєнного стану в Україні або копія документа, який посвідчує проходження військової служби у період запровадження воєнного стану в Україні (для військовослужбовців, що проходять військову службу в період запровадження воєнного стану);

копії документів, які підтверджують поранення (травму, ушкодження, захворювання, контузію, каліцтво), отримане під час участі в анти-терористичній операції, операції Об’єднаних сил, у бойових діях, проходженні військової служби у період запровадження воєнного стану в Україні,висновок про їх причинний зв’язок із захистом Батьківщини (виконанням службових обов’язків, обов’язків військової служби,проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) або довідка МСЕК про встановлення групи інвалідності (за наявності групи інвалідності);

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.4. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.3 цього Порядку: 

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія довідки військової частини про відсутність відомостей щодо фактичного перебування військовослужбовця;

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної     допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.5. Для заявників із числа громадян, передбачених підпунктом 2.5цього Порядку:

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копії свідоцтв про народження дітей; 

копія посвідчення (довідки) члена сім’ї загиблого на кожну дитину;

довідка з навчального закладу про те, що особа навчається за денною формою навчання (на дітей, які навчаються);

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.1.6. Для заявників із числа громадян, передбаченихпідпунктом 2.6   цього Порядку:

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія посвідчення члена сім’ї загиблого (крім опікунів);

довідка про банківські реквізити заявника для виплати матеріальної допомоги через банківську установу (за наявності відкритого рахунку).

3.2. Сім’ї (опікуни)загиблих (померлих – у разі встановлення причинного зв’язку смерті з пораненням, контузією чи каліцтвом, одержаним під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), а також внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини або виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків),проходженням військової служби (за зверненням у 2022 –                   2023 роках) протягом двох років після закінчення терміну участі в АТО/ООС,  бойових діях, військовій службі, у період запровадження воєнного стану в Україні) мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” із числа військовослужбовців ЗСУ, для отримання матеріальної допомоги подають звернення та відповідний пакет документів до Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який, після їх перевірки, подає клопотання про виплату допомоги на розгляд постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС для прийняття відповідного рішення.

Сім’ї (опікуни) загиблих військовослужбовців інших військових формувань (крім ЗСУ), волонтерів подають звернення та відповідний пакет документів постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС для прийняття відповідного рішення.

4. Визначити такі розміри матеріальної допомоги:

4.1. Учасникам бойових дій та військовослужбовцям (одноразово за зверненням з грудня 2022 по грудень 2023 року включно) у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному із членів їх сімей)розмір матеріальної допомоги – 5000,00 гривень.

4.2. Пораненим та травмованим,та тим, що отримали контузію чи каліцтво учасникам антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, чи особам, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,особам, які брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із військовою агресією російської федерації проти України, учасникам бойових дій, військовослужбовцям (які отримали поранення, травму, контузію чи каліцтво у період проходження військової служби, одноразово за зверненням у 2022 – 2023 роках)у період запровадження воєнного стану в Україні (або одному з членів їх сімей), а також особам, захворювання яких пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби, проходженням військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках) – від 5000,00 до 30000,00 гривень, а саме:

особам, яким медико-соціальною експертною комісією не встановлено групу інвалідності – 5000,00 гривень;

особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено      інвалідність ІІІ групи – 10000,00 гривень;

особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено      інвалідність ІІ групи – 20000,00 гривень;

особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено      інвалідність І групи – 30000,00 гривень.

Якщо особі було виплачено допомогу за поранення, травму, контузію, каліцтво, а також захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини (виконання службових обов’язків, обов’язків військової служби)військовослужбовців, що проходили військову службу у період запровадження воєнного стану в Україні, без встановлення групи інвалідності, а згодом встановлено групу інвалідності або, якщо після первинного встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено вищу групу інвалідності, що дає їм право на отримання матеріальної допомоги у більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.

4.3. Сім’ям (опікунам) загиблих (померлих – у разі встановлення причинного зв’язку смерті з пораненням, контузією чи каліцтвом, одержаним під час захисту Батьківщини або виконанням інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходження військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), а також внаслідок захворювання, пов’язаного із захистом Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), проходження військової служби (за зверненням у 2022 – 2023 роках), протягом двох років після закінчення терміну участі в АТО/ООС, у військових діях, військовій службі у період запровадження воєнного стану в Україні) мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції, учасників операції Об’єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,військовослужбовців, що проходили військову службу в період запровадження воєнного стану в Україні, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 100000,00 гривень (за рішенням постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС).

4.4. Одному із членів сім’ї (опікуну) осіб, які під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) зникли безвісти або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території – 5000,00 гривень одноразово.

4.5. Батькам (законним представникам) на кожну дитину до 18 років, дітям віком від 18 до 23 років загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, а також осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” – 1000,00 гривень щомісяця. Заява про призначення матеріальної допомоги подається щороку. Матеріальна допомога призначається з місяця звернення. 

Діти віком від 18 до 23 років можуть за власним бажанням подавати особисту заяву та необхідний пакет документів про призначення їм              матеріальної допомоги. Матеріальна допомога виплачується по місяць включно навчального року.

4.6. Батькам (опікунам) загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, а також осіб, що брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, забезпеченні їх здійснення, Захисників і Захисниць України згідно зі статтею 101 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”– 1000,00 гривень щомісяця.

5. Для відшкодуваннявитрат за самостійне санаторно-курортне лікування (оздоровлення) ветеран війни, один із членів сімї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць Україниподає особисту письмову заяву голові облдержадміністрації – начальнику обласної військової адміністраціїабо його заступникам, голові обласної ради або його заступникаміз наданням згоди на обробку персональних даних.

До заяви мають бути додані:

документ про оплату санаторно-курортного лікування (оригінал);

корінець путівки (оригінал) або інший документ, яким підтверджено факт отримання лікувально-оздоровчих послуг із зазначенням періоду проходження санаторно-курортного лікування (оригінал);

копія документа, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного коду);

копія документа про статус заявника;

довідка про банківські реквізити заявника.

Термін для відшкодування витрат за санаторно-курортне лікування у санаторно-курортних (оздоровчих) закладах становить не більшніж 21 день.

Витрати за самостійне санаторно-курортне лікування (оздоровлення)відшкодовуються у розмірі згідно з фактичними витратами заявника, але не більше граничної вартостіліжко-дня за надані послуги,у сумі 800,00 гривень.

6. Рішення про надання матеріальної допомоги,відшкодуваннявитрат за самостійне санаторно-курортне лікування у розмірах, визначених цим Порядком, приймається головою облдержадміністрації – начальником обласної військової адміністрації або його заступниками, головою обласної ради абойого заступниками, постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС за наявності підстав, передбачених цим Порядком, а також за умови повноти та достовірності поданих заявником документів. Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

У виключних випадках розмір матеріальної допомоги визначається        окремим рішенням голови обласної ради або голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації на підставі поданих документів, що передбачені цим Порядком.

7. Після прийняття посадовими особами обласної ради рішення про надання матеріальної допомоги громадянам, передбаченим цим Порядком, виконавчий апарат обласної ради супровідним листом надсилає відповідні заяви та документи облдержадміністрації – обласній військовій адміністрації для здійснення Комунальною установою „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради виплат у визначеному посадовими особами або цим Порядком розмірі.

8. У разі повної або часткової відсутності документів, які є обов’язковими для надання матеріальної допомоги, заяви громадян, які надійшли до   Комунальної установи „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради для здійснення виплат, повертаються до облдержадміністрації – обласної військової адміністрації, обласної ради.

9. Заяви про надання матеріальної допомоги згідно з цим Порядком можуть подаватися заявниками також через інформаційно-довідковий портал „ДопомогаЗакарпаттяˮ.

10. Фінансування видатків для виконання заходів, передбачених Програмою, здійснюється щомісяця відповідно до календарного плану, який розробляється департаментом соціального захисту населення облдерж-адміністрації – обласної військової адміністрації та погоджується постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального захисту населення, учасників АТО/ООС.

11. Протягом поточного року заявнику, який вже отримував матеріальну допомогу за рахунок коштів обласного бюджету, за тим самим підпунктом пункту 2 цього Порядку матеріальна допомога Комунальною установою „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради не виплачується за винятком, якщо допомога не виплачена заявнику у році реєстрації його звернення.

Комунальна установа „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради повідомляє заявника та облдержадміністрацію – обласну військову адміністрацію або виконавчий апарат обласної ради про причини невиплати матеріальної допомоги у разі повторного звернення громадянина.

12. Виплата матеріальної допомоги проводиться Комунальною установою „Обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат” Закарпатської обласної ради у встановлених розмірах поштовими переказами через підприємства поштового зв’язку області або через банківські установи на рахунок, вказаний у довідці про банківські реквізити заявника.

 

 

 

Директор департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації

 

 

Віктор МАЦОЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Програми

 

АНКЕТА

ветерана війни, члена сімї загиблого (померлого, полоненого, зниклого безвісти) ветерана війни, Захисника і Захисниці України

 

1. Прізвище___________________________________________________________

2. Ім’я, по батькові_____________________________________________________

3. Місце роботи________________________________________________________

4. Сімейний стан_______________________________________________________

5. Освіта______________________________________________________________

6. Стан матеріально-побутових умов (чи є власне житло, площа)_______________

______________________________________________________________________

7. Місце проходження служби____________________________________________

8. Місце перебування на військовому обліку________________________________

9. Стан здоров’я (наявність групи інвалідності)______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Потреба у стаціонарному або амбулаторному лікуванні____________________

______________________________________________________________________

10. Потреба у санаторно-курортному лікуванні,зубопротезуванні тощо__________________________________________________________________

 

12. Які послуги отримує__________________________________________________

13. Які пільги отримує ___________________________________________________

14. Надано матеріальну допомогу (ким) у сумі_______________________________

______________________________________________________________________

15. Виділено земельну ділянку (так, ні) (чи подавав заяву)_____________________

______________________________________________________________________

16. Потреба у працевлаштуванні (влаштуванні дітей у навчальні заклади, організації їх харчування та оздоровлення) членів сім’ї _______________________

______________________________________________________________________

17. Інші потреби відповідно до законодавства_______________________________

______________________________________________________________________

18. Як Ви оцінюєте діяльність місцевих органів державної влади? Ваші пропозиції щодо поліпшення їх роботи_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Номер контактного телефону (за згодою)________________________________

 

 

Дата_____________         Підпис___________

 

 

 

Директор департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації

 

 

Віктор МАЦОЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Програми

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Регіональної програми соціальної підтримки ветеранів війни,

військовослужбовців та членів їх сімей на 2023 – 2024 роки

 

      (тис. гривень)

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми

 

Роки:

Усього витрат для виконання Програми:

2023

 

2024

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

27 327,0

29 289,5

56616,5

обласний бюджет 

 

27 327,0

29 289,5

56616,5

державний бюджет

 

місцеві бюджети 

 

кошти небюджетних джерел 

 

 

 

 

Директор департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації

 

Віктор МАЦОЛА