ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

БОГДАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1. Відділ соціального захисту населення Богданської сільської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом сільської ради, який утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, підпорядковується сільському голові.

1.1. Відділ забезпечує виконання на території громади повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту населення.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сесій сільської ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

1.3. Відділ фінансується з місцевого бюджету.

1.4. Відділ соціального захисту населення Богданської сільської ради має статус юридичної особи публічного права, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків.

Фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Богданської сільської ради.

Відділ має свій бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства Богданської сільської ради.

1.5. Відділ соціального захисту населення Богданської сільської ради є неприбутковою організацією. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

1.6. Повна назва Відділу – Відділ соціального захисту населення Богданської сільської ради.

1.7. Скорочена назва Відділу – ВСЗН Богданської сільської ради.

1.8. Юридична адреса Відділу соціального захисту населення Богданської сільської ради є поштова адреса: 90646 с. Богдан, вул. Шевченка, 114.

2. Основні завдання відділу

2. Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної політики на території громади у сфері соціального захисту населення, що включає:

2.1. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій, військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

2.2. Визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів цільових програм, реалізації заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.

2.3. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, членів сімей загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), який призваний на військову службу під час мобілізації і загинув (помер) при виконанні обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брав участь в антитерористичній операції та осіб мобілізованих до Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших збройних формувань утворених відповідно до законів України. попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті.

2.4. Організацію на території громади соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

2.5. Здійснення координації діяльності і контролю за виконанням підпорядкованими Відділу закладами, установами та службами.

3. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1. Організовує роботу, пов’язану з вирішення питань соціального захисту соціально незахищених громадян на території громади.

3.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних осіб.

3.3. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.4. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах громади та вживає заходів до усунення недоліків.

3.5. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку громади.

3.6. Вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету.

3.7. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.8. Бере участь у підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади.

3.9. Бере участь у роботі комісій, утворених при сільській раді з питань соціального захисту населення.

3.10. Розробляє проекти рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань соціального захисту населення.

3.11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами сільської ради.

3.12. Бере участь у розробленні проектів рішень ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, основними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

3.13. Бере участь у підготовці звітів сільського голови для їх розгляду на сесії ради.

3.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові.

3.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

3.19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.20. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.21. Координує і контролює роботу підпорядкованих Відділу закладів, установ та служб.

3.22. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.23. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.24. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.25. Забезпечує захист персональних даних.

3.26. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесії ради, виконавчого комітету, сільського голови.

3.27. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, виконавчому комітету.

3.28. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому комітетові.

3.29. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

 1) подає пропозиції до бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

2) забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

3) вивчає потребу громади у соціальних послугах, готує та подає пропозиції виконавчому комітету, сільському голові щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

4) забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їх самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми;

5) подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

6) сприяє благодійним, релігійним, волонтерським, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

7) вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

8) здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння у складні життєві обставини та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

9) сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

10) сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

11) виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг з питань надання та виплати:

- державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1–3 частини першої статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”); щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, одинокими особами, які досягли 80-річного віку; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку;державної допомоги сім’ям з дітьми; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- пільг з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу;

- проводить прийом заяв і відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги, зокрема, із застосуванням програмного комплексу „Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада” та передання їх органу, що призначає державну соціальну підтримку

- подає пропозиції до бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

- визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім'ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

- контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

- у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

- здійснює збір га підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

4. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань

має  право:             

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету ради з питань соціального захисту населення.

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органу місцевого самоврядування системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

 4.5. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

4.6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою в установленому законодавством порядку.

4.7. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

- подає на затвердження сесії ради положення про Відділ (внесення змін до положення).

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов'язки між ними.

- планує роботу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету сільської ради.

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи.

- звітує перед депутатами ради, виконавчим комітетом ради, сільським головою про виконання покладених на Відділ завдань, програм, заходів та затверджених планів роботи.

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету ради питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

- може брати участь у засіданнях сесій ради та виконавчого комітету ради.

- представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами ради та підприємствами, установами та організаціями - за дорученням сільського голови.

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

- подає на затвердження сільському голові проекти кошторису та штатного розпису Відділу у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

- призначає осіб, які не є посадовими особами за попереднім погодженням з сільським головою. Подає сільському голові пропозиції про прийняття на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про працю посадових осіб Відділу, присвоєння їм чергових рангів , їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

- забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку Богданської сільської ради.

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.8. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою або сільською радою в порядку визначеному законом.

4.9. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Відділу можуть утворюватися дорадчі органи, ради, комісії. Склад рад та комісій, положення про них затверджується відповідно до нормативно-правових актів.

4.10. Структура Відділу затверджується сільським головою з наступним погодженням із сільською радою.

4.11. Посадово-штатна структура Відділу затверджується розпорядженням сільського голови з подальшим погодженням сільської ради

5. Заключні положення

   5.1. Покладання на Відділ соціального захисту населення обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до роботи Відділ не допускається.

  5.2. Зміни і доповнення до цього Положення  вносяться рішенням сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

  5.3. Реорганізація чи ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 

Секретар сільської ради                                          Наталія БОЧКОР