ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                         розпорядженням

сільського голови
                                                                                         № 33 від 03.02.2021р.
                      

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ        
начальника відділу
юридичного та кадрового забезпечення

Богданської сільської ради

 

1.Загальні положення

1.1. Начальник відділу юридичного та кадрового забезпечення Богданської сільської ради (далі – начальник відділу) призначається і звільняється з посади розпорядженням голови сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.2. Підпорядковується голові сільської ради, заступникам голови сільської ради.

1.3. У своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», антикорупційним законодавством, іншими законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради, розпорядженнями голови сільської ради, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

1.4. Дотримується прав та свобод людини і громадянина, вимог збереження службової інформації, інформації про громадян, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню.

1.5. Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків, проявляє ініціативу і творчість у роботі.

1.6. Шанобливо ставиться до громадян та їх звернень, турбується про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

1.7. Вживає заходів щодо недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

1.8. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації та фахового рівня.

 

2. Завдання та обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

2.2. Координує діяльність відділу з іншими структурними підрозділами відділами сільської ради.

2.3. Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час виконання посадових обов'язків.

2.4. Подає керівництву сільської ради пропозиції щодо визначення оптимальної структури відділу та чисельності його працівників; призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу; створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; притягнення до відповідальності працівників відділу; удосконалення порядку здійснення поточного контролю; організації навчання працівників відділу, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня; забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами, технічними та організаційними засобами; вносить інші пропозиції щодо забезпечення роботи відділу.

2.5. Забезпечує правову діяльність сільської ради, її постійних комісій, виконавчого комітету, депутатів, а також організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування та неухильне додержання вимог законодавчих і нормативних актів при здійсненні наданих повноважень.

2.6. Організовує та забезпечує правильне застосування актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву сільської ради пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності сільської ради.

2.7. Організовує розробку регламенту сільської ради та здійснює контроль за його дотриманням.

2.8. Розглядає проекти рішень сільської ради, розпоряджень голови сільської ради, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції сільської ради.

2.9. Готує письмові висновки чи зауваження до проектів рішень сільської ради, розпоряджень керівництва сільської ради, подає ці проекти разом з відповідним висновком керівництву сільської ради.

2.10. Готує на розгляд сесії сільської ради проекти рішень, у т. ч правового характеру, розпорядження керівництва сільської ради з правових питань.

2.11. Забезпечує виконання сільської радою повноважень з питань регулювання земельних відносин. Готує проекти рішень, розпоряджень, інших документів з даних питань.

2.12. Організовує претензійну і веде позовну роботу, представляє інтереси сільської ради в органах та організаціях при розгляді правових питань, в судах усіх інстанцій, включаючи апеляційну та касаційну інстанції, з усіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, заявнику, зацікавленій особі, потерпілому, правопорушнику, іншому учаснику процесу, з правом подати позов, укладати мирову угоду, визнати позов повністю або частково, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, змінити підстави або предмет позову, оскаржувати рішення та ухвали суду, одержувати та пред’являти до виконання виконавчі листи

2.13. Готує проекти позовів до суду щодо визнання недійсними актів органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (об'єднань), установ і організацій, які обмежують повноваження сільської ради.

2.14. Сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, ухвалами, постановами судів, запитами, зверненнями правоохоронних і контролюючих органів. Розглядає дані документи, звернення та запити, готує щодо них відповідні документи.

2.15. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності сільської ради.

2.16. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень. Готує документи з даних питань.

2.17. Забезпечує дотримання законодавства про захист персональних даних та здійснює обробку, зберігання та використовування персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

2.18. Організовує доступ до публічної інформації сільської ради, здійснює опрацювання запитів на інформацію, що надходять до сільської ради.

2.19. Бере участь у підготовці проектів договорів з різних сфер діяльності сільської ради, готує висновки про їх юридичну спроможність. Спільно з відділом публічних закупівель сільської ради готує проекти договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

2.20. Забезпечує здійснення повноважень сільської ради щодо захисту прав і свобод громадян.

2.21. Вивчає та засвідчує відповідність проектів рішень сільської ради, розпоряджень голови сільської ради чинному законодавству шляхом обов'язкового їх візування за наявності віз відповідальних виконавців. У випадку невідповідності проекту рішення чи розпорядження законодавству, та, якщо внесені до нього зауваження не враховано, візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення питання, що розглядається, для прийняття остаточного рішення головою сільської ради, несе відповідальність за відповідність завізованих рішень ради чи розпоряджень сільського голови чинному законодавству.

2.22. Бере участь у розробці проектів рішень сільської ради, рекомендацій і висновків постійних комісій та розпоряджень голови сільської ради; у розробці організаційно-методичних рекомендацій.

2.23. Надає методичну і практичну допомогу працівникам сільської ри  з юридичних питань.

2.24. Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю.

2.25. 3а дорученням голови сільської ради розглядає звернення щодо порушень прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб.

2.26. Бере участь у підготовці, організації та проведенні семінарів, навчань, інших занять з правових питань з посадовими особами органу місцевого самоврядування та депутатами сільської ради.

2.27. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності на території громади, протидії та запобіганню корупції, за наслідками опрацювання цих матеріалів вносить пропозиції керівництву сільської ради.

2.28. В обов'язковому порядку бере участь у пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради, семінарах, навчаннях посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради, інших зібраннях. Бере участь у їх підготовці і проведенні.

2.29. Надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, протидії корупції.

2.30. Здійснює заходи, направлені на виявлення та боротьбу з корупцією у сільській раді та її виконавчому комітеті. Забезпечує та контролює здійснення заходів щодо запобігання корупції.

2.31. Забезпечує інформаційну роботу щодо подачі декларацій про доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру депутатами сільської ради, керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, організацій, працівниками сільської ради.

2.32. Організовує роботу щодо подачі депутатами сільської ради (у т.ч. тих, хто припинив діяльність) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

2.33. Веде облік зданих декларацій працівниками сільської ради, депутатами сільської ради та тих, що припинили діяльність, та у разі необхідності спрямовує їх на перевірку відповідно до чинного законодавства.

2.34. Приймає участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

2.35. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

2.36. Візує усі документи та поточну документацію, які готуються працівниками відділу.

2.37. Забезпечує підготовку та подання працівниками відділу пропозицій до номенклатури справ, пропозиції про включення документів до описів справ зберігання. Готує номенклатуру документів відділу, подає її до зведеної номенклатури. Несе персональну відповідальність за збереження ввірених документів та документів, створених у процесі діяльності.

2.38. Спільно з працівниками відділу є відповідальною особою, яка організовує роботу у базах персональних даних, володільцями яких є сільська рада, та їх захистом при обробці. Отримує згоду від суб'єктів персональних даних щодо їх обробки та забезпечує недопущення незаконного їх поширення.

2.39. Забезпечує керівництво сільської ради, секретаря сільської ради та депутатів поточною аналітичною інформацією з питань повноважень відділу.

2.40. Здійснює реалізацію державної політики у сфері служби в Богданській сільській раді.

2.41.  Здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту.

2.42.  Здійснює прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.43. Документально оформляє проходження служби та трудових відносин в Богданській сільській раді.

2.44. Здійснює методичне забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в Богданській сільській раді.

2.45.  Розроблення спільно з виконавчим органом сільської ради річних планів роботи з кадрами, визначення потреби в кадрах, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб сільської ради та керівників підпорядкованих установ, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти.

2.46.   Проведення роботи з кадровим резервом сільської ради.

2.47.  Вивчення разом з працівниками інших підрозділів особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в Богданській сільській раді, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування, аналіз добору і розстановки кадрів у Богданській сільській ради.

2.48.  Отримання від претендентів на вакантні посади відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

2.49.  Розгляд та внесення сільському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів, підготовка разом з відповідними підрозділами документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням.

2.50.  Підготовка матеріалів про прийняття на роботу та на службу в Богданській сільській раду, звільнення з посад посадових осіб, керівників підпорядкованих установ та інших працівників сільської ради.

2.51дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

2.52.  Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберігання трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

2.53.  Оформлення і видача службових посвідчень та довідки з місця роботи.

2.54.  Підготовка проектів розпоряджень про відрядження працівників в межах України та за кордон, про надання всіх видів відпусток; про прийняття, переведення, звільнення, сумісництво, матеріальну допомогу та інше в межах компетенції Відділу.

2.55.  Забезпечення планування службової кар’єри та аналіз ефективності роботи персоналу.

 

2.56. Виконує в процесі службової діяльності інші доручення керівництва сільської ради відповідно до покладених на відділ завдань.

 

3. Має право

  1. За дорученням керівництва представляти відділу та інтереси сільської ради, виконавчого комітету в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, брати участь та виступати на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях постійних, тимчасових, інших комісій, робочих груп, нарадах, семінарах та інших зібраннях.
  2. Готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від органів державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідних для виконання посадових обов'язків. Отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та державної влади.
  3. Брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання законодавства підвідомчими підприємствами, установами та організаціями згідно з чинним законодавством. Узгоджувати проекти документів, що видаються сільської радою, візувати їх. Готувати інформаційні матеріали. За погодженням із керівництвом сільської ради залучати до вирішення питань фахівців.
  4. У рамках своєї компетенції та повноважень відповідати на телефонні дзвінки. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи сільської ради, її виконавчого комітету. Підвищувати свій освітній та професійний рівень.
  5. Має інші права, передбачені законодавством України та іншими нормативними документами ради і її виконавчого комітету.

 

4. Повинен знати

  1. Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодекс законів про працю України, антикорупційне законодавство та інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, управління об'єктами комунальної та державної власності, законодавство про працю; укази, розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; інші підзаконні та нормативні акти; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; Регламент Богданської сільської ради, Положення про постійні комісії сільської ради; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.
  2. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування начальник відділу також керується відповідними рекомендаціями Національного агентства з питань державної служби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України.

 

 1. Відповідальність

         5.1. Начальник відділу несе відповідальність за: неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків; повноважень та обов'язків, визначених чинним законодавством України для даної категорії посад; бездіяльність або невикористання наданих йому прав; відповідність рішень сільської ради та розпоряджень з питань, підготовка щодо яких належать до його компетенції, чинному законодавству; порушення норм етики поведінки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування, а також обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням; якість методичних та практичних консультацій; розголошення відомостей, що становлять службову чи конфіденційну інформацію; достовірність поданих довідок та інформацій у органи влади та місцевого самоврядування, інші органи, за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, умов та вимог Колективного трудового договору, порушення антикорупційного законодавства, законодавства з питань захисту персональних даних, доступу до публічної інформації, за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, несе іншу відповідальність, визначену законодавством, рішеннями сільської ради та іншими нормативними документами.

 

6. Взаємовідносини за посадою

          6.1. На період відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу.

          6.2. У разі відсутності головного спеціаліста відділу начальник виконує його обов'язки.

           6.3. Прийняття (передача) справ начальником відділу у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється за актом приймання-передачі, який затверджується головою сільської ради або особою, що виконує його повноваження.

 

7. Кваліфікаційні вимоги

 7.1. На посаду начальника відділу юридичного та кадрового забезпечення Богданської сільської ради призначається особа з повною вищою освітою у галузі права, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та зі стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 4 років.

 

Секретар сільської ради                                              Наталія БОЧКОР

 

З інструкцією ознайомлена:
__________
Єлізавета ШТЕФУРА
«___» _________ 2021р.