ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ

«ЦЕНТРНАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

БОГДАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

І.Загальні положення

 

1.1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Богданської сільської ради (далі – центр, центр надання соціальних послуг, КУ «Центр надання соціальних послуг») - це комунальний заклад Богданської сільської ради, який підпорядковується Богданській сільській  раді.

1.2. У своїй діяльності центр керується Конституцією України та Законами України«Про соціальні послуги», Конвенцією про права людини, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, іншими законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами,а також цим Положенням.

1.3. Штатна чисельність Центру визначається головою Богданської сільської  ради  за поданням директорацентру.

1.4. Основною метою діяльності Центру надання соціальних послуг є сприяння у розв’язанні проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які проживають на території Богданської сільської ради на законних підставах, та які перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги.

1.5. Основними принципами діяльності Центру надання соціальних послуг є гуманізм, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, повага до честі та гідності, толерантність, законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, неупередженість та безпечність, добровільність, індивідуальний підхід, комплексність, конфіденційність, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

1.6. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитись до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

1.7. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє зі структурними підрозділами Богданської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

1.8. Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг», його структура, штатний розпис затверджується рішенням сесії Богданської сільської ради.

1.9. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються Богданською сільською радою на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

1.10. Для надання соціальних послуг центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.

1.11. Порядок надання соціальних послуг (прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг, укладення договору про надання соціальних послуг, припинення надання соціальних послуг тощо) визначаються Законом України «Про соціальні послуги», «Порядком організації надання соціальних послуг», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року  № 587 та іншими правовими актами.

1.12.Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками Центру, якими забезпечується надання соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

1.13. Гранична чисельність і фонд оплати праці та умови працівників Центру затверджуються сесією Богданської сільської ради відповідно до законодавства України.

1.14. Центр фінансується з місцевого бюджету.

1.15. Центр має статус юридичної особи публічного права, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків.

Фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Богданської сільської ради.

Центр має свій бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп.

1.16. Повна назва Центру – Комунальна установа «Центр надання соціальнихпослуг» Богданської сільської ради.

1.17. Скорочена назва Центру: КУ «Центр надання соціальних послуг» Богданської сільської ради.

1.18. Юридична адреса: місцезнаходження КУ «Центр надання соціальних послуг» Богданської сільської ради -90645, Закарпатська область, Рахівський район, село  Богдан, вулиця Шевченка, №114.

 

ІІ Основні завдання, обовязки та права Центру

2.1.Основними завданнями Центру є:

2.1.1. Виявлення осіб, які належать до вразливої категорії населення.

2.1.2.Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих групп населення.

2.1.3. Розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

2.1.4. Забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури.

2.1.5. Забезпечення якісного надання соціальних послуг.

2.1.6. Установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами осіб, вразливих категорій, з метою сприяння в наданні соціальних послуг населенню.

2.1.7. Внесення відомостей про отримувачів соціальних послуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2.1.8. Здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінювання їхньої якості.

2.1.9. Надає адміністративні послуги у встановленому законодавством порядку.

2.1.10. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

2.1.11. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку громади та вносить пропозиції щодо проекту сільського бюджету.

2.1.12. Розробляє проекти розпоряджень голови сільської ради, у визначених законом порядках проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

 2.1.13. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові сільської ради.

2.1.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції у межах своїх повноважень.

2.1.15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

2.1.16. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

2.1.17. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей робочих груп у межах своїх повноважень.

2.1.18. Забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

2.1.19. Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи, які подає Відділу соціального захисту населення Богданської сільської ради.

2.1.20. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення.

2.1.21. Бере участь у роботі комісій, утворених при сільській раді та районній державній адміністрації з питань соціального захисту населення.

2.1.22. Допомагає населенню громади в оформленні документів, необхідних для отримання пільг та компенсацій.

2.1.23. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують компенсації в установленому законодавством порядку.

2.1.24. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

- організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

-бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією усфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

-організовує роботу з визначення потреби адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції Богданській сільській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

-забезпечує облік осіб, які звертаються до Відділу соціального захисту населення;

-сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

2.1.25. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.1.26. Сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

2.1.27. Здійснює посередництва у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

2.1.28. Подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

2.1.29. Сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.1.30. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

2.1.31. Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

2.1.32. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

2.1.33. Створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг особам,  за їхнім місцем проживання.

2.2. Центрзобов’язаний:

2.2.1. Забезпечувати навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

2.2.2. Взаємодіяти з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах своєї компетенції надають на території територіальної громади допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист;

2.2.3. Визначати індивідуальні потреби зазначених осіб у соціальних послугах.

2.2.4.Проведити соціально-профілактичної роботи, інформаційно-просвітницької роботи спрямовані на запобігання складним життєвим обставинам осіб, сімей.

2.2.5. Проводити оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначення плану та методів соціальної роботи.

2.2.6. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми.

2.2.7. Забезпечити соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей.

2.2.8. Здійснювати заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань.

2.2.9. Інформувати сім’ї, дітей та молоді про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг.

2.2.10. Надавати допомогу отримувачам соціальних послуг у вирішенні їхніх соціально-побутових питань, у тому числі шляхом представлення їхніх інтересів;

2.2.11. Вносити відомості про отримувачів соціальнихпослуг до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2.2.12. Дотримуватися принципів надання соціальних послуг.

2.2.13. Інформує районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати.

2.3. Центр має право:

2.3.1. Одержувати з відома керівника в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2.3.2. Залучати з відома керівника до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

2.3.3. В установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

2.3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органу місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

2.3.5. Скликати в установленому порядку наради з працівниками Центру, брати участь у семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Центру.

2.3.6. Готувати запити та безоплатно отримувати від органів державної податкової служби, органів Пенсійного фонду України, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення повноважень в межах компетенції; отримувати доступ до Реєстру речових прав.

2.3.7. Самостійно визначати форми та методи роботи.

 

ІІІ. Директор Центру

 

3.1. Центр очолює директорЦентру, який призначається на посаду і звільняється з посади Богданським сільським головою в установленному порядку згідно чинного законодавства.

3.2. Кваліфікаційні вимоги до директора Центру – наявність вищої освіти (магістр, спеціаліст) та стаж роботи в соціальній сфері не менше, як три роки.

3.3. Директору Центру підпорядковані всі працівники, які складають штат Центру.

3.4. Організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань центру, визначає ступінь відповідальності працівників центру.

3.5. Здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг відповідно до  державних стандартів і нормативів.

3.6. Забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру.

3.7.Затверджує посадові інструкції працівників Центру.

3.8. Забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеномузаконодавством, та сприяє підвищенню їхньої кваліфікації.

3.9. Вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення  дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки.

3.10. Виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

 

IV . Умови надання соціальних послуг працівниками Центру:

 

4.1. Один соціальний робітник обслуговує від десяти до тринадцяти громадян у сільській місцевості, що не мають транспортного сполучення, без комунальних зручностей.

4.2. Один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, якимустановлена V група рухової активності.

4.3. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає директорЦентру надання соціальних послуг населенню з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на здійснення соціального обслуговування та якість надання соціальних послуг.

4.4. Працівники Центру надання соціальних послуг населенню, які здійснюють обслуговування (надають соціальні послуги), зобов’язані сумлінно ставитися до свої обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних  і дискримінаційних дій, щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових  обов’язків, а також інформації, що може бути використано проти зазначених громадян.

4.5. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату.

4.6. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

4.7. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

4.8. Богданська сільська рада може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за соціальне, обслуговування (надання соціальних послуг) Центром надання соціальних послуг громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. У такому разі видатки, пов’язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) громадян, передбачаються в кошторисі Центру за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.

4.9. Центр надання соціальних послуг з метою надання допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,  хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, а також громадян, які перебувають в складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

4.10. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

4.11. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються відповідно до законодавства і затверджуються рішенням сесії Богданської сільської ради.

4.12. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленному законодавством порядку.

4.13. На підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговування (наданні соціальних послуг) та медичного висновку громадянин і Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» укладають договір, у якому зазначаються види, зміст та обсяг послуг, що надаватимуться безоплатно або за плату, обумовлюються періодичність, строки надання соціальних послуг центром надання соціальних послуг населенню, інші умови.

4.14. Центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей) громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку:

  • з похилим віком;
  • інвалідністю;
  • хворобою, які мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, іншим категоріям осіб, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" та цим переліком.

4.15. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, що повинні забезпечити догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у центрі надання соціальної допомоги в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього виконком сільської  ради приймає відповідне рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

4.16. Центр надання соціальних послуг населенню згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка, але не менш як два рази на тиждень, забезпечує відвідування громадян, яких воно обслуговує, організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, виявляє додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

4.17. На кожну фізичну особу, яка надає соціальні послуги  на платні основі, у Центрі ведеться особова справа.

4.18. Документи, щомістяться в особовій справі громадянина, поновлюються центром щороку шляхом надіслання запитів до відповідних установ.

 

V. Причини припинення надання соціальних послуг

 

5.1.Обслуговування громадян центром надання соціальних послуг населенню  припиняється за письмовим повідомленням у разі:

5.1.1 Поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

5.1.2. Виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

5.1.3. Направлення громадянина до будинку- інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

5.1.4. Виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг;

5.1.5. Надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;

5.1.6. Надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

5.1.7. Відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

5.1.8. Невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

5.1.9. Зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження)

5.1.10. Грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників, фізичних осіб які здійснюють догляд на платні основі.

5.1.11. Порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

5.1.12. Систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння.

5.1.13. У разі смерті громадянина надання соціальних послуг припиняється напідставі доповідної записки соціального робітника (фізичною особою) та копії свідоцтва про смерть.

5.1.14. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних центру  надання соціальних послуг  і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом директорацентру, який обслуговував громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина надсилається до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

5.2.Надання соціальних послуг протипоказане якщо у громадян є наявність:

  • інфекційних захворювань;
  • залежності від психоактивних речовин, наркотиків, алкоголю;
  • психічних захворювань; що потребують перебування на спеціальному
  • диспансерному обліку.

5.2.1.У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в інших установах.

VIІ.Заключні положення

 

6.1. Це Положення набирає чинності з моменту його реєстрації відповідно до чинного законодавстваУкраїни.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чиннимз аконодавством України, та іншими нормативно-правовими  актами.

6.3. Положення складається з 6 розділів, що викладені на 12 сторінках.