A A A K K K
для людей із порушенням зору
Богданська територіальна громада
Закарпатська область, Рахівський район

Положення

 

                                             Затверджено:

                                                                                   Рішенням  10 сесії VІІІ скликання

                                                                   від 06.07.2021 р. № 236

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Богданської сільської ради
Рахівського району Закарпатської області

  1. Служба у справах дітей Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської області (далі - Служба) є структурним підрозділом органом Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської області, що утворюється її рішенням відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Постанови КМУ «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», є підзвітною і підконтрольною Богданській сільській раді, її виконавчому комітету та сільському голові та реалізує на території політику з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми.
  2. Вищим органом управління  Служби є Богданська сільська рада.
  3. Служба є юридичною особою, неприбутковою організацією,не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків.

Фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Богданської сільської ради.

Юридична адреса Служби: 90645 Закарпатська область, Рахівський район, с. Богдан, вулиця Шевченка 114.

         Служба має свій бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства Богданської сільської ради.

  1. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної ради України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями та розпорядженнями Богданської сільської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням, іншими нормативними  та нормативно-правовими актами. Положення про Службу, структура та штатна чисельність Служби затверджується рішенням сесії Богданської сільської ради.

          1.6. Найменування юридичної особи:

- повна назва «Служба у справах дітей Богданської сільської ради  Рахівського району Закарпатсьокої області»;

- скорочена назва: «Служба у справах дітей Богданської сільської ради».

2. Основні завдання та функції служби

2.1. Основними завданнями служби є:

реалізація на території  Богданської сільської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Богданської сільської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями, закладами освіти заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль структурних підрозділів Богданської сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

ведення державної статистики щодо дітей;

надання структурним підрозділам Богданської сільської ради, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території міста дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території Богданської сільської ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає структурним підрозділам  Богданської сільської ради і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах державної пенітенціарної служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників;

7) разом з відповідними структурними підрозділами Богданської сільської ради, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Богданської сільської ради, Рахівським відділом поліції ГУНП в Закарпатській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) розробляє і подає на розгляд голові сільської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

12) надає потенційним опікунам, піклувальникам, інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей опікунських сім’ях;

16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї, опікунів, піклувальників;

 17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;
             18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

 19)розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

     20забезпечує, відповідно до повноважень, роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

21) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

22) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

3. Права служби

3.1. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від структурних підрозділів Богданської сільської ради і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Богданської сільської ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до структурних підрозділів Богданської сільської ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передавати під опіку, піклування;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

   19) готувати та представляти на комісію з питань захисту прав дитини  Богданської сільської ради матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, порушувати питання про позбавлення батьківських прав, відбирання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, визначати місця проживання дитини, вирішувати спірні питання, пов’язані з вихованням дітей, захистом майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, надавати повну цивільну дієздатність неповнолітній особі, надавати згоду на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направляти дитину на тимчасове утримання до дитячого закладу;

          20) готувати та подавати до суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, та інші висновки, передбачені чинним законодавством України;

         21) готувати проекти розпоряджень, рішень Богданської сільської ради з питань, що відносяться до повноважень щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна ( в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, направляти  дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану, надавати дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надавати повну цивільну дієздатність неповнолітній особі, надавати згоду на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначати порядок участі одного з батьків у вихованні дитини, призначати опікунами/піклувальниками, звільняти  від обов’язків опікуна /піклувальника, припиняти опіки/піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей;

           22) забезпечувати, у межах компетенції, роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів ;

           23) вести роботу з внутрішньо-переміщеними особами щодо відновлення втрачених документів дітей, щодо нагляду за дітьми, які перебувають під опікою (піклуванням), та переїхали із зони проведення антитерористичної  операції та прилеглих до неї території й проживають на території Богданської сільської ради тощо;

         24) виявляти дітей, які постраждали від торгівлі людьми та організовувати надання їм допомоги;

         3.2. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Богданської сільської ради та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

4. Взаємодія з іншими органами

Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5. Організаційно-розпорядча діяльність

Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством. Начальник служби повинен мати  повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування  та державній службі на керівних посадах не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 1 року.

5.1. Начальник Служби:

5.1.2. Здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

5.1.3. Розробляє  посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу.

5.1.4 Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби.

5.1.5. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби.

5.1.6. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

          5.1.7. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.1.8. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує підготовку проектів рішень виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання.

5.2. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою.

5.3. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

5.4. Склад наукових і координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник Служби;

5.5. Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснює Богданська сільська рада.

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Служба у справах дітей є неприбутковою організацією і утримується за рахунок коштів Богданської сільської ради.

6.2.  Служба у справах дітей Богданської сільської ради є юридичною особою публічного права.

7. Зміни та доповнення до Положення

         7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Богданської сільської ради.

         7.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

         7.3. Рішення Богданської сільської ради, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подається згідно чинного законодавства.

 

Секретар сільської ради                                 Наталія БОЧКОР

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано