ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням сесії

Богданської сільської ради  

від 24 листопада 2020 року №  10

з внесеними доповненнями

рішенням сесії

Богданської сільської ради 

від 10 грудня 2020 року №  24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БОГДАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Богданської сільської ради (далі — Відділ освіти) є структурним підрозділом Богданської сільської ради (далі – сільська рада), який утворюється сільською радою. Відділ освіти є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету сільської ради та сільському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень - підконтрольний  Рахівській районній раді.
 2. Відділ освіти є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями  Рахівської районної ради,  рішеннями Богданської сільської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.
 3. Основні принципи діяльності Відділу освіти є:

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

- органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер освіти;

- єдність і наступність системи освіти;

- безперервність і різноманітність освіти;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

 1.  Відділ освіти має повне найменування:

«Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  Богданської сільської ради».

Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Богданської сільської ради та субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених законодавством надходжень. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються сільською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

 1. Структура Відділу освіти складається за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства молоді та спорту України, затверджуються сільською радою за поданням начальника відділу освіти.
 2. Штатний розпис Відділу освіти та його структурних підрозділів  затверджується керівником Відділу освіти за погодженням з сільським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сесії сільської ради.
 3. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 4. Положення про Відділ освіти затверджується рішенням сесії сільської ради.
 5. Форма власності Відділу освіти – комунальна.
 6. Відділ освіти є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Богданської сільської  ради  на фінансування  освітніх установ, закладів, закладів культури, сільських програм і заходів. Фінансову діяльність Відділ освіти, як головний розпорядник бюджетних коштів галузі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.
 7. Майно, що є комунальною власністю Богданської сільської  ради  і закріплене за Відділом освіти, належить йому на правах оперативного управління. Відділ освіти володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.
 8. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.
 9. Юридична адреса: 90646, с. Видричка, вул. Набережна, 29.

 

                ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Реалізація державної політики та політики сільської ради в галузі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища на території Богданської сільської  ради.
 2. Аналіз стану освіти, культури, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на території  Богданської сільської ради, удосконалення мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні заклади) комунальної власності, які знаходяться на території  Богданської сільської ради згідно з освітніми потребами громадян.
 3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості.
 4. Здійснення управління навчальними закладами, що є комунальною власністю  Богданської сільської ради.
 5. Здійснення навчально-методичного супроводу навчальних закладів, закладів культури, молоді та спорту, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю Богданської сільської ради, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.
 6. Призначення керівників закладів освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту на конкурсній основі (відповідно до вимог чинного законодавства та рішень сесії сільської ради), вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.
 7. Сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, закладах культури.
 8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів.
 9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
 10. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.
 11. Організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей у навчальних закладах системи освіти, а також дозвілля дітей та молоді.
 12. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ (ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ)

 1. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі навчальних закладів, закладів культури, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному оснащенню. Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо оптимізації їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних і науково педагогічних кадрів тощо.
 2. Готує проекти рішень виконавчого комітету про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.
 3. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення груп, класів у навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами, організує їх навчання та виховання у навчальних закладах.
 4. Забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.
 5. Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освітикультури, сім’ї, молоді та спорту.
 6. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 7. Вивчає потребу та створює умови для прискореного навчання та навчання за екстерном.
 8. Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про відкриття профільних класів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, опорних шкіл,  центрів дитячої та юнацької творчості  тощо.
 9. Погоджує проекти будівництва (реконструкції) навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.
 10. Контролює (у межах своїх повноважень) дотримання навчальними, культурними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освітикультури.
 11. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 12. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти, культури на території Богданської сільської ради.
 13. Затверджує статути навчальних закладів комунальної форми власності, готує їх до реєстрації.
 14. Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів, закладів  культури у межах своєї компетенції.
 15. Упроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, погоджує освітні програми загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 16. Організовує роботу з обдарованими дітьми і проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнівської молоді.
 17. Формує замовлення на отримання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, документів про освіту.
 18. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів, закладів  культури.
 19. Уносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти,  культури, молоді та спорту, що перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
 20. Забезпечує  рівні умови для розвитку закладів освіти всіх форм власності на території Богданської сільської ради.
 21. Оприлюднює на офіційному сайті Відділу освіти  звітність про всі отримані та використані кошти  (перелік і вартість товарів, робіт, послуг), спрямовані на потреби кожного закладу  освіти,  культури, сім’ї, молоді та спорту  та інші видатки у сфері освіти.
 22. Контролює створення та аналізує використання у навчальних закладах, що формуються за рахунок бюджетних коштів, а також залучення добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення та покращення матеріально-побутових потреб учнів.
 23.  Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів і введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
 24. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень даних закладів.
 25. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, закладах культури та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
 26. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах; здійснює соціально-педагогічний патронаж.
 27. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
 28. Проводить конкурси молодіжних проектів серед молодіжних громадських організацій, наукових проектів серед молодих науковців тощо, інші конкурси.
 29. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах.
 30.  Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
 31. Організовує харчування дітей у навчальних закладах, додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.
 32. Спільно з закладами охорони здоров’я забезпечує щорічні безоплатні медичні огляди учнів (вихованців), педагогічних працівників у навчальних закладах.
 33. Прогнозує потребу у педагогічних працівниках і спеціалістах, співпрацює з педагогічними вищими навчальними закладами.
 34. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, уживає заходів щодо організації навчально-виховного процесу.
 35. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівників культури.
 36. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 37. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, культури державними та відомчими нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці.
 38. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури на території Богданської сільської ради і організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
 39.  Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури на території  Богданської сільської ради.
 40. Взаємодіє з органами громадського самоврядування. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, уживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України.
 41. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 42. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
 43. Здійснює контроль за організацією безкоштовного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотньому шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості.
 44. Укладає від імені Богданської сільської ради угоди про співпрацю та/або соціальне партнерство з організаціями профспілок.
 45. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
 46. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 47. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 48. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 49. Забезпечує захист персональних даних.

 

ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  всіх типів і форм власності.
 2. Скликати, у тому числі щороку, серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.
 1. За дорученням сільського голови  утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу громади.
 2. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Богданської сільської ради.
 3. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників начальних закладів,  якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
 4. Представляти в установленому порядку інтереси Відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
 5. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою).
 6. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Богданським сільським головою, за результатами конкурсу, відповідно до чинного законодавства.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівням бакалавр, спеціаліст, магістр, стаж роботи на державній службі, в органах місцевого самоврядування, інших державних органах не менше як 3 роки,  керівної роботи не менш як 1 рік та володіти державною мовою.

2. Начальник Відділу освіти:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу освіти.

2.2. Призначає та звільняє працівників Відділу освіти, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;

2.3. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

2.4. Діє без доручення від імені Відділу освіти, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

2.5. Планує роботу Відділу освіти і аналізує стан її виконання.

2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

2.7. Затверджує положення про підрозділи і служби Відділу освіти, функціональні обов’язки його працівників.

2.8. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу освіти та визначає ступінь їх відповідальності.

2.9Укладає та розриває трудовий договір (контракт) з керівниками  закладів освіти у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти, культур.    

2.10. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Відділу освіти, керівників та педагогічних працівників навчальних закладів, закладів культури.

2.11. Подає на затвердження сільського голови проект кошторису доходів і  видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Відділу освіти.

2.12. Розпоряджається коштами,  які виділяються на утримання Відділу освіти.

2.13. Затверджує штатні розписи навчальних закладів, закладів кульутри.

2.14. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

2.15. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису.

2.16. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, культури, виховання.

         2.17. Одержує в установленому порядку від  органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ,  організацій  інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні  для виконання покладених на нього обов’язків;

          2.18. Бере участь  у роботі сесій Богданської сільської ради, у засіданнях виконкому, засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених сільським головою,  Богданською сільською радою та її виконавчими органами, у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться  Богданською сільською радою та її виконавчими органами.

2.19 Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу освіти.

2.20. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

3. Накази начальника Відділом освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані сільським головою або оскаржені в судовому порядку.

4. При Відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника Відділу освіти. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу.

5. При Відділі освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості  Богданської сільської ради.

 

 

VІ. ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

1. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Богданської сільської  ради, які виділені на його утримання.

2. Джерелами фінансування Відділу освіти є:

- кошти бюджету Богданської сільської ради;

- інші кошти, передані Відділу освіти згідно з чинним законодавством.

3. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу освіти є комунальною власністю  Богданської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу освіти.

4. Відділ освіти розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначення нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів.

5. Відділ освіти розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити місцевому фінансовому органу.

6. Відділ освіти здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів.

7. Відділ освіти  здійснює процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів згідно з законодавством України.

8. Головний розпорядник бюджетних коштів несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог, встановлених Бюджетним Кодексом України.

 

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

1 Відділ  освіти   здійснює  свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України про боротьбу з корупцією.

2. Працівники Відділу освіти несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових  обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих  їм  прав, порушення норм етики поведінки.

3. За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники Відділу освіти притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

VIІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Припинення (ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, перетворення) Відділу освіти  здійснюється на підставі рішення  Богданської сільської ради або за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. При реорганізації або ліквідації Відділу освіти звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства України.

3. У разі припинення Відділу освіти (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету  Богданської сільської ради.

4. Зміни до Положення про Відділ освіти здійснюються окремими положеннями або викладанням у новій редакції Положення, та затверджуються  рішенням сесії сільської ради, реєструється у встановленому законом порядку. Відмова в реєстрації Положення Відділу освіти може бути оскаржена до суду в порядку встановленому чинним законодавством.

 

Сільський   голова                                                              С.А. Мільчевич